SKARTÁCIA DOKUMENTOV

  • posledným krokom ako zaistiť bezpečnosť a ochranu informácií v nepotrebných papierových dokumentoch je ich likvidácia - certifikovaná skartácia – obchodných listov, faktúr, zmlúv, formulárov, máp, kníh, výkresov, ai. podľa systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálneho manažérstva v súlade s normou STN EN ISO 14001:2005 a ďalšími platnými právnymi predpismi
  • certifikovanú skartáciu vám vieme zaistiť subdodávateľsky v spolupráci s lídrom na slovenskom trhu
  • odvoz dokumentov k skartácii je realizovaný v zapečatených boxoch INTEGRA.
  • vyloženie a likvidácia písomností prebieha v uzatvorenej, monitorovanej a elektronicky zabezpečenej hale, do ktorej majú prístup len kompetentní zamestnanci
  • všetci naši zamestnanci sú preverení a zaviazaní mlčanlivosťou v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi
  • dôverná skartácia cenín je realizovaná v priestoroch zabezpečených systémom SPIN, napojených na pult Polície Slovenskej republiky
  • zabezpečený areál firmy je monitorovaný 14-timi videokamerami
  • ponúkame v prípade záujmu videozáznam zo skartácie - tiež je možné dohodnúť fyzickú prítomnosť zástupcu zákazníka pri skartácii
  • vzniknutý lisovaný odpad je zneškodnený podľa platných právnych predpisov
  • zákazník obdrží certifikát o tom, že všetky nami prevzaté dokumenty a prípadné nosiče dát boli riadnym spôsobom zlikvidované a vzniknutý odpad ekologicky zneškodnenýCHCETE VEDIEŤ VIAC ?


KONTAKTUJTE NÁS TU